NIEUWS

NIEUWS

Plannen voor een nieuw meer jarenplan vanaf 2017: Klimaatadaptatie

Omwille van een dreigende hongersnood in Nalou in 2005 werd hulp gevraagd om de periode tot de volgende oogst te overbruggen. In 2017 is het risico op een mislukte oogst nog groter omwille de klimaatwijziging. Kortere regenperiodes, extremere temperaturen, uitputting van de grond, door overbegrazing en houtkap, erosie en toename van de bevolking  zijn zoveel factoren die de voedselzekerheid bedreigen. We stelden vast dat de dorpelingen niet in staat zijn een middagmaal, rijst met groetensaus, voor de schoolgaande kinderen te voor zien, als ze geen rijst krijgen van internationale organisaties. Bovendien sturen de ouders nu massaal kinderen naar het kleuterklasje omdat de kindjes daar elke morgen een broodje krijgen.

Daar het overgrote deel van de bevolking leeft van landbouw is de verbetering van de grond en van de oogsten de meest aangewezen weg naar voedselzekerheid. Regenwateropvang in een waterreservoir zou er kunnen voor zorgen dat na het regenseizoen extra groenten kunnen worden gekweekt op de landbouwvelden gedurende een paar maanden.Voor de verbetering van de kwaliteit van de grond, blijkt uit praktijkervaring dat boslandbouw, agroforestery, samen met eenvoudige technieken voor het beter vasthouden van het water, goede resultaten oplevert. Bomen op landbouwvelden zorgen voor het vasthouden van water en van de grond, beschermen de gronden tegen extreme warmtes, zorgen voor betere oogsten, voedsel voor de dieren en voor hout voor constructies en brandhout.

De vrouwen als motor van ontwikkeling.

Tijdens ons bezoek stelden we vast dat de vrouwen van Nalou veel meer betrokken en bezorgd zijn over hun toekomst. Ze nemen zelf initiatief en, moet het gezegd, ze werken veel meer dan de mannen. We willen hen daarom helpen bij de realisatie van  verschillende initiatieven, die ze zelf hebben gevraagd.

Verdere toelichting:zie nieuwsbrief april 2017.  

Evaluatie februari 2017 , einde 2de 5jarenplan.

Na 11 jaar capaciteitsopbouw in Nalou en de beëindiging van het 2de 5jarenplan, was dit bezoek een ideale gelegenheid om een grondige evaluatie te maken. Samen met de verschillende comités werden de verschillende realisaties kritisch bekeken.

De dorpelingen zijn  heel  tevreden over de gerealiseerde investeringen in Nalou, zoals de Lagere School, het kleuterklasje, het Medisch Centrum, de vrouwentuinen, het campement, de bakkerij, het naaiatelier, de watertoren en alle extra faciliteiten waarin we hen tegemoet komen. Niet alles verloopt natuurlijk zoals we zouden willen. Het functioneren van de school verloopt niet optimaal. We hopen dat een nieuwe directeur meer intiatief neemt en de werking weer op punt zal stellen. We stellen ook vast dat, niettegenstaande meer meisjes dan jongens schoollopen in de lagere school van Nalou, ze volledig afhaken na de 2de cyclus in Dé.

Het kleuterklasje is wel een groot succes. Bij ons bezoek waren er 72 kleuters die gretig een broodje aan het eten waren.

Verder zijn we zeer tevreden over de werking van het medisch centrum. De dokter en de verpleegster zetten zich maximaal in voor de verzorging van de patiënten, het uitvoeren van labo onderzoeken, vaccinaties, sensibilisatie betreffende de risico’s van thuis bevallen en familiale planning en de opvolging van ondervoede kinderen.

Ook de werking van de vrouwentuinen loopt gesmeerd. De vrouwen verzorgen hun tuintjes voorbeeldig. De verder uitdieping van de waterputten is zo goed als klaar.

Het beheer van de watertoren werd op punt gezet. De nieuwe, milieuvriendelijke kook vuurtjes hebben we nog niet kunnen evalueren daar de smid, wegens ziekte, nog niet alle bestelde vuurtjes heeft gemaakt. Het campement is prachtig en de nieuwe bewoners , de dokter en de leraren zijn heel blij met hun nieuwe woning.Het naaiatelier wordt opgestart in april als de opleiding voor een 20tal vrouwen begint. Opleiding zal 3 maanden duren.